JUDr. Veronika Kalivodová

notár so sídlom v Nitre

Notársky úrad je OTVORENÝ v riadnych úradných hodinách od 08:00 do 16:00 - Pondelok - Piatok (po dohode aj mimo úradných hodín).

Overovanie podpisov, fotokópií a iné úkony vybavujeme priebežne na počkanie. Tešíme sa na Vašu návštevu.

V prípade ak aktuálna situácia týkajúca sa COVID-19 Vám neumožňuje prísť do nášho Notárskeho úradu, tak nás prosím kontaktujte telefonicky na tel. č. +421 940 643 143 a po dohode prídeme potrebné úkony vykonať k Vám. Toto platí najmä pre overenie podpisu, overenie fotokópie, spísanie notárskej zápisnice, zmluvy, a pod. počas zákazu vychádzania, tzv. "lockdown".

Adresa

Štefánikova trieda 34

949 01 Nitra

Kontakt

mobil: +421 940 643 143

e-mail: veronika.kalivodova@notar.sk

Úradné hodiny

Po - Pia 8:00 - 16:00

po dohode aj mimo úradných hodín

po dohode aj v Sobotu a Nedeľu

Notársky úrad

JUDr. Veronika Kalivodová

Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra

IČO: 52 400 891

DIČ: 1084663811

IČ DPH: SK1084663811

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK29 0900 0000 0002 8558 6008

Služby

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších právnych predpisov a súvisiacich právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Civilného mimosporového poriadku.

Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.


Notárskou činnosťou je:

1. Spisovanie a vydávanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch:

 • závety, listiny o vydedení, odvolanie týchto úkonov

 • zmluvy o prevode nehnuteľností: kúpne, darovacie, zámenné, o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

 • dohody o zúžení/rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 • zmluvy o zriadení/zrušení vecného bremena

 • splnomocnenia

 • právne úkony v obchodných veciach (zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, rozhodnutia jediného spoločníka a jediného akcionára, zmluvy o zlúčení)

 • vyhlásenia povinných osôb podľa § 45 Exekučného poriadku (exekučné tituly)

 • iné právne úkony


2. Osvedčovanie právne významných skutočností:

Vydávanie osvedčení:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (tzv. overená fotokópia - vidimácia)

 • o pravosti podpisu na listine (tzv. overenie podpisu - legalizácia)

 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo

 • o protestácii zmeniek

 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb

 • o tom, že je niekto nažive

 • o vyhlásení o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom

 • o iných skutočnostiach, najmä priebeh dobrovoľnej dražby, losovania, predloženie vecí alebo registrácia za príjemcu 2% z dane


3. Konanie vo veciach notárskych úschov:

 • notárska úschova závetu

 • notárska úschova inej listiny, listinného cenného papiera

 • notárska úschova peňazí

 • notárska úschova na účely splnenia záväzku


4. Konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov:

 • notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie podielu 2% dane z príjmu

 • notársky centrálny register závetov

 • notársky centrálny register záložných práv

 • notársky centrálny register dražieb

 • notársky centrálny register listín


5. Činnosť osvedčujúcej osoby:

 • vydávanie výpisov z obchodného registra

 • zaručená konverzia dokumentov (z elektronickej podoby do listinnej a aj naopak)


6. Činnosť súdneho komisára:

 • konanie o dedičstve

 • umorenie listín


7. Poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín:

 • poskytovanie právnych rád fyzickým a právnickým osobám

 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach

 • vykonávanie správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti so správou majetku

 • zastupovanie v katastrálnom konaní a v konaní o zápise do obchodného registra


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel. č.: +421 940 643 143 alebo písomne e-mailom: veronika.kalivodova@notar.sk

Cenník

Odmena notára je upravená príslušnými právnymi predpismi, najmä Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. (príslušné právne predpisy nájdete na: https://www.notar.sk/Not%C3%A1rskakomora/Poplatky.aspx ).

Základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu (napríklad kúpna cena pri kúpnej zmluve). Sadzba odmeny je určená pevnou sumou (napr. osvedčenie podpisu alebo kópie listiny) alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu (napr. spísanie notárskej zápisnice).

Celková cena notárskych úkonov pozostáva z odmeny notára, odmeny Notárskej komory SR, náhrady hotových výdavkov za vedenie centrálneho informačného systému a DPH.


Uvádzame ceny najčastejších úkonov

Osvedčenie jedného podpisu na jednej listine (tzv. overenie podpisu): 2,39 € + 20% DPH = 2,87 € s DPH

Osvedčenie kópie (tzv. overená fotokópia - 1 strana): 1,33 € + 20% DPH = 1,60 € s DPH

Osvedčenie kópie, ktorá má vzťah k cudzine (tzv. overená fotokópia - 1 strana): 2,66 € + 20% DPH = 3,19 € s DPH

Výpis z obchodného registra - za každú začatú stranu výpisu: 1,33 € + 20% DPH = 1,60 € s DPH

Závet (2 strany, bez vydedenia): 39,45 € + 20% DPH = 47,34 €

Registrácia za príjemcu 2% z dane: 45,46 € + 20% DPH = 54,55 €

Zaručená konverzia z elektronickej do listinnej podoby: 1,20 € doložka + 0,24 € každá začatá strana - A4 (cena vrátane DPH)

Zaručená konverzia z listinnej do elektronickej podoby: 1,80 € doložka + 0,36 € každá začatá strana - A4 (cena vrátane DPH)

Ceny úkonov mimo úradných hodín a/alebo mimo priestorov notárskeho úradu (napr. doma, v domove dôchodcov, domove sociálnych služieb, v nemocnici, v ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody) je možné určiť iba na základe konkrétneho prípadu, preto nás prosím kontaktujte telefonicky na tel. č.: +421 940 643 143 alebo písomne e-mailom: veronika.kalivodova@notar.sk .